Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ár Scoil/ Our School

Beartais Scoile Cliceáil anseo/ Click here for School Policies

Ráitis ó chruinnithe Bhord Bainistíochta anseo/ Click here for statements from Board of Management meetings

Is bunscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach, atá suite i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil sa bhliain 2000 le hoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil sa cheantar.

Sa bhliain 2017, bhog muid go dtí ár foirgneamh scoil úr-nua.

Gaelscoil Riabhach is a multidenominational primary school in Loughrea, Co. Galway. As a gaelscoil, we teach through the medium of Irish. The school was founded by local parents in 2000 to provide for Irish language education in the area.

In 2017, we moved to our brand new school building.

Ráiteas Físe na Scoile

 • Is Gaelscoil (bunscoil) il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach a chuireann fáilte roimh gach duine sa scoil mar comhionann agus a feidhmíonn mar phobal ina bhfuil an Ghaeilge mar chéad theanga.
 • Tá sé mar mhisiún againn timpeallacht spreagúil, cineálta, sona agus sábháilte a chur ar fáil do na daltaí, mar spás inar féidir leo a gcumais agus a riachtanais a aimsiú agus gur féidir leo forbairt ann mar pháistí.
 • Trí Chroí na Scoile cothófar meas ar an éagsúlacht atá sa scoil agus timpeall orainn sa saol.
 • Beidh ról lárnach agus daonlathach, ó bhainistiú go rannpháirtíocht laethúil, ag tuismitheoirí na scoile.
 • Iarrfaidh Gaelscoil Riabhach ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil do fhoireann na scoile.
 • Comhlíonfaidh gach ball den fhoireann a ndualgaisí go gairmiúil.

Dán na Scoile

Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach,

Le spórt agus foghlaim bíonn na páistí gníomhach.

‘Sí an Ghaeilge ár dteanga agus labhraíonn muid í,

Istigh sna seomraí is amuigh ag spraoi.

Is áit í seo atá slán sábháilte,

Roimh ‘chuile dhuine cuireann muid fáilte.

Do gach cultúr taispeánann muid meas.

Le gach aon duine bíonn muid deas.

School Mission Statement

 • Gaelscoil Riabhach is a multi-denominational gaelscoil (primary school). Everyone is welcomed as an equal to the school and the school functions as a community in which Irish is the primary language.
 • It is our mission to provide a motivating, kind, happy and safe environment for our students, as a space in which they can discover their abilities and needs and develop further as children.
 • Through the School Core Curriculum (Croí na Scoile) respect will be developed for the diversity  in the school and in the world around us.
 • Parents will have a central and democratic role, from management to daily participation, in the life of the school.
 • Gaelscoil Riabhach will strive to provide a healthy and safe work environment for its staff.
 • All members of staff will fulfil their duties professionally.

Dán na Scoile

Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach,

Le spórt agus foghlaim bíonn na páistí gníomhach.

‘Sí an Ghaeilge ár dteanga agus labhraíonn muid í,

Istigh sna seomraí is amuigh ag spraoi.

Is áit í seo atá slán sábháilte,

Roimh ‘chuile dhuine cuireann muid fáilte.

Do gach cultúr taispeánann muid meas.

Le gach aon duine bíonn muid deas.