Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Nuachtlitir agus Ráitis ón mBord

Nuachtlitreacha agus Ráitis ón mBord

Nuachtlitir Mí na Samhna 2020

Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2020

Nuachtlitir Gaelscoil Riabhach 02_03_2020

 

Ráiteas ón gCruinniú Boird 28/1/21

Cuireadh fáilte roimh bhall nua den bhord bainistíóchta – Ciara Ní Chonchúir. Pléadh an clárúcháin agus fostaíocht don bhliain seo chugainn. Tugadh an tuairisc cosaint leanaí. Tugadh tuairisc ar chianfhoghlaim agus an bealach is fearr chun aiseolas a fháil ó thuismitheoirí. Pleádh na cuntais. Pléadh Iarratas Pleanála Cois Móna agus comhairle ón mbord go mbeidh fiosrúcháin déanta sula chuireann an bord breathnú (observation) isteach. Céad chruinniú eile 03 Mí an Mhárta 2021.

A new member of the board of management was welcomed – Ciara Ní Chonchúir (a former student of Gaelscoil Riabhach) Registration and employment for next year were discussed. The child protection report was given. Distance learning was reported on and the best way to get feedback from parents was discussed. The financial accounts were discussed. The Cois Móna Planning Application was discussed and the board decided that inquiries would be made into employing the services of a company to advise the board on safety etc. before the board submits an observation. Next Board Meeting, 3rd March 2021.

Tuairisc Airgidis 2019/2020 Financial Report

Ráiteas ón gCruinniú Boird 12/11/20

Pléadh an sábháilteacht agus sláinte i gcomhthéacs reatha Covid. Tugadh an tuairisc cosaint leanaí. Pléadh ball nua den bhord. Pléadh na cuntais. Pléadh clárúcháin na bliana seo chugainn agus an tabhacht a bhaineannn le poiblíocht. Beidh an chéad cruinniú eile ar an 17 Nollaig. 

Safety and health were discussed in the current context of Covid. The child protection report was given. A new board member was discussed. The accounts were discussed. Next year’s registrations and the importance of publicity were discussed. The next meeting will be on December 17th.

 

Beartas Frithbhulaíochta/ Antibullying Policy 2020

 

Ráiteas ón gcruinniú Boird 15/9/20

Pléadh an plean Covid 19 agus measúnú riosca. Tugadh an tuairisc cosaint leanaí agus glacadh leis an athbreithniú. Pléadh ball nua don bhord. Aontaíodh an dréacht polasaí don CCB. Pleádh na cuntais agus an bhuiséad don bhliain seo chugainn. Tá tuismitheoir á lorg chun a bheith páirteach i fochoiste airgeadais.

The Covid 19 plan and risk assessment were discussed. The child protection report was given and the review was accepted. A new board member was discussed. The draft policy for the AGM was agreed. The accounts and budget for next year were discussed. A parent is being sought to join a finance subcommittee.

 

 

  • Ráiteas: A meeting of the School Board of Management was held on Wednesday, August 26th. Please see the following notice from Cathaoirleach of the Board following meeting:

22/6/20

Ráiteas ón gcruinniú

Pléadh na critéir agallaimh don phost nua

Cead tugtha chun athdhéanamh a dhéanamh ar doras na scoile.

Cead tugtha péintéail scoile a dhéanamh

Pléadh an dreácht plean Covid 19

Pléadh obair atá le déanamh ar pháirc na scoile

Tuarisc le cur amach do thuismitheoirí Re Covid 19

 

6/5/20

Fógra ón gcruinniú boird

 

Pléadh agus glacadh leis an bpolasaí iontrála.

Pléadh teagaisc agus foghlaim le linn an dunadh scoile. Pléadh suirbhé atá le déanamh ar thuismihteoirí maidir le foghlaim baile.

Tá Polasaí Úsáidte Inghlactha Idirlíne á dréachtú.

Tugadh an tuairsc cosaint leanaí agus frithbhulaíochta.

Pléadh an polasaí frithbhulaícht nua, curtha ar aghaidh go dtí an chéad cruinniu eile.

 

 

31/3/20

 

Tuairisc aontaithe ón gcruinniú

 

Pléadh an dúnadh scoile, freagairt na scoile agus an aiseolas atá faighte go dtí seo./

School closure discussed, response of school to date and feedback from parents/ teachers.

Pléadh fostaíocht na bliana seo chugainn. Múinteoir nua amháin le ceapadh./

Employment issues for next September discussed. One new teacher to be appointed.

Tugadh an tuairsc cosaint leanaí agus frithbhulaíochta/

Child Protection and Anti-bullying reports given.

Tugadh an dréacht don pholasaí frithbhulaíochta. É le scaipeadh ar thuismitheoirí. Seisiún aiseolas tuismitheoirí le n-eagrú nuair a athosclófar scoil./

First draft of reviewed anti-bullying policy dsitributed to board members. This will be shared with all parents and a feedback opportunity for parents will be organised when school reopens.

Beidh an chéad chruinniú boird eile ar 6 Bealtaine 2020./

Next meeting of school board on May 6th 2020.

 

 

29/1/20

Tuairisc aontaithe ón gcruinniú

 

Cinntíodh ról cisteoir. Pléadh airgeadais agus cursaí fostaíochta. Pléadh comóradh 2020, coiste le bunú. Múinteoir nua le bheith fostaithe an bhliain seo chugainn. Polasaí frithbhulaíochta pléite agus athbreithniú le déanamh ag an gcéad crinniú eile. Pléadh an naíonra agus na bealaí gur féidir linn tacaíócht a thabhairt dóibh sa todhchaí.

 

11/12/20

Crinniú Bhord Bainistíochta 11/12/19

 

Ballraíocht nua: Sínead Ní Bhrádaigh, Ciara Coy, Michelle Úi Ghreacháin, Pól Mag Lionáin, Feargal Mac Aindris agus Síle Nic Spáidín, Eoghan Mac Cormaic agus Jeffrey Griffin.

Tugadh an turairisc frithbhulaíochta agus Sábháltacht agus Sláinte. Pléadh an polasaí iontrála agus imeachtaí iar-scoile.

 

Dáta pléite faoin oscailt oifigiúil.

Leabharlann – aithníodh an obair mhór atá déanta ag cúpla tuismitheoirí a bhí ag obair ar son na scoile sa Leabharlann.

 

Moladh ag teacht ón mbord don obair mhór atá á dhéanamh ag Múinteoir Eilís agus Janice leis an gcoiste glas.

 

Aiseolas ó CCB 2019/ Feedback at 2019 AGM